ביום המיועד בשעה המיועדת מונית ליד הבית ולקחו אותנו ולא רצו לקחת